Main » CIKM » 2012 » Proceedings of the Fourth International Workshop on Cloud Data Management, CloudDB 2012, Maui, HI, USA, October 29, 2012 »

HEDC: a histogram estimator for data in the cloud

Yingjie Shi, Xiaofeng Meng, Fusheng Wang, Yantao Gan