Main » CIKM » 2012 » Proceedings of the 2012 workshop on Data-driven User Behavioral Modelling and Mining from Social Media, DUBMMSM 2012, October 29, 2012, Maui, Hawaii, USA »

Ranking and combining social network data for web personalization

Yi Zeng, Hongwei Hao, Ning Zhong, Xu Ren, Yan Wang