Main » SIGIR » 2012 » The 35th International ACM SIGIR conference on research and development in Information Retrieval, SIGIR '12, Portland, OR, USA, August 12-16, 2012 »

Mining query subtopics from search log data

Yunhua Hu, Ya-nan Qian, Hang Li, Daxin Jiang, Jian Pei, Qinghua Zheng