Main » TREC » 2012 » Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012 »

ICTNET at Context Suggestion Track TREC 2012

Bingyang Liu, Tong Wu, Xianghui Lin, Yanqin Zhong, Qian Liu, Yue Liu, Xueqi Cheng