Main » TREC » 2012 » Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012 »

ICTNET at Microblog Track TREC 2012

Bolong Zhu, Jinghua Gao, Xiao Han, Cunhui Shi, Shenghua Liu, Yue Liu, Xueqi Cheng