Main » TREC » 2012 » Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012 »

PRIS at 2012 Microblog Track

Jiayue Zhang, Sijia Chen, Yue Liu, Jie Yin, Qianqian Wang, Weiran Xu, Jun Guo