Main » TREC » 2012 » Proceedings of The Twenty-First Text REtrieval Conference, TREC 2012, Gaithersburg, Maryland, USA, November 6-9, 2012 »

PRIS at TREC 2012 Contextual Suggestion Track

Lin Qiu, JunRui Peng, Qianqian Wang, Yue Liu, Zhihua Zhou, Weiran Xu, Guang Chen, Jun Guo