Main » TWEB » 2012 » 2012 Volume 6 Issue 1 »

Identifying Web Spam with the Wisdom of the Crowds

Yiqun Liu, Fei Chen, Weize Kong, Huijia Yu, Min Zhang, Shaoping Ma, Liyun Ru


Anthology ID:
DBLP:journals/tweb/LiuCKYZMR12
Volume:
2012 Volume 6 Issue 1
Year:
2012
Venue:
tweb_journal
Pages:
2:1–2:30
URL:
https://doi.org/10.1145/2109205.2109207
DOI:
10.1145/2109205.2109207
DBLP:
journals/tweb/LiuCKYZMR12
BibTeX:
Download