Main » WWW » 2012 » Proceedings of the 21st World Wide Web Conference, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012 (Companion Volume) »

Optimizing user exploring experience in emerging e-commerce products

Xiubo Geng, Xin Fan, Jiang Bian, Xin Li, Zhaohui Zheng