Main » WWW » 2012 » Proceedings of the 21st World Wide Web Conference, WWW 2012, Lyon, France, April 16-20, 2012 (Companion Volume) »

BlueFinder: estimate where a beach photo was taken

Liangliang Cao, John R. Smith, Zhen Wen, Zhijun Yin, Xin Jin, Jiawei Han