Main » AIRS » 2013 » Information Retrieval Technology - 9th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2013, Singapore, December 9-11, 2013. Proceedings »

Information Retrieval Technology - 9th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2013, Singapore, December 9-11, 2013. Proceedings

Rafael E. Banchs, Fabrizio Silvestri, Tie-Yan Liu, Min Zhang, Sheng Gao, Jun Lang