Main » AIRS » 2013 » Information Retrieval Technology - 9th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2013, Singapore, December 9-11, 2013. Proceedings »

Using Dempster-Shafer's Evidence Theory for Query Expansion Based on Freebase Knowledge

Dazhao Pan, Peng Zhang, Jingfei Li, Dawei Song, Ji-Rong Wen, Yuexian Hou, Bin Hu, Yuan Jia, Anne N. De Roeck