Main » CIKM » 2013 » Proceedings of the fifth international workshop on Cloud data management, CloudDB 2013, San Francisco, California, USA, October 28, 2013 »

Proceedings of the fifth international workshop on Cloud data management, CloudDB 2013, San Francisco, California, USA, October 28, 2013

Xiaofeng Meng, Fusheng Wang, Feifei Li, Cong Yu