Main » CLEF » 2013 » Working Notes for CLEF 2013 Conference , Valencia, Spain, September 23-26, 2013 »

Renmin University of China at ImageCLEF 2013 Scalable Concept Image Annotation

Xirong Li, Shuai Liao, Binbin Liu, Gang Yang, Qin Jin, Jieping Xu, Xiaoyong Du