Main » CLEF » 2013 » Working Notes for CLEF 2013 Conference , Valencia, Spain, September 23-26, 2013 »

CASIA@QALD-3: A Question Answering System over Linked Data

Shizhu He, Shulin Liu, Yubo Chen, Guangyou Zhou, Kang Liu, Jun Zhao