Main » NTCIR » 2013 » Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-10, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, June 18-21, 2013 »

THUIR at NTCIR-10 INTENT-2 Task

Yufei Xue, Fei Chen, Aymeric Damien, Cheng Luo, Xin Li, Shuai Huo, Min Zhang, Yiqun Liu, Shaoping Ma