Main » WWW » 2013 » 22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013 »

Personalized recommendation via cross-domain triadic factorization

Liang Hu, Jian Cao, Guandong Xu, Longbing Cao, Zhiping Gu, Can Zhu


Anthology ID:
DBLP:conf/www/HuCXCGZ13
Volume:
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013
Year:
2013
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
International World Wide Web Conferences Steering Committee / ACM
Pages:
595–606
URL:
https://doi.org/10.1145/2488388.2488441
DOI:
10.1145/2488388.2488441
DBLP:
conf/www/HuCXCGZ13
BibTeX:
Download