Main » WWW » 2013 » 22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume »

Co-training and visualizing sentiment evolvement for tweet events

Shenghua Liu, Wenjun Zhu, Ning Xu, Fangtao Li, Xueqi Cheng, Yue Liu, Yuanzhuo Wang


Anthology ID:
DBLP:conf/www/LiuZXLCLW13
Volume:
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume
Year:
2013
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
International World Wide Web Conferences Steering Committee / ACM
Pages:
105–106
URL:
https://doi.org/10.1145/2487788.2487836
DOI:
10.1145/2487788.2487836
DBLP:
conf/www/LiuZXLCLW13
BibTeX:
Download