Main » WWW » 2013 » 22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume »

Structural-interaction link prediction in microblogs

Yantao Jia, Yuanzhuo Wang, Jingyuan Li, Kai Feng, Xueqi Cheng, Jianchen Li


Anthology ID:
DBLP:conf/www/JiaWLFCL13
Volume:
22nd International World Wide Web Conference, WWW '13, Rio de Janeiro, Brazil, May 13-17, 2013, Companion Volume
Year:
2013
Venue:
wwwconf_conference
Publisher:
International World Wide Web Conferences Steering Committee / ACM
Pages:
193–194
URL:
https://doi.org/10.1145/2487788.2487885
DOI:
10.1145/2487788.2487885
DBLP:
conf/www/JiaWLFCL13
BibTeX:
Download