Main » AIRS » 2014 » Information Retrieval Technology - 10th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2014, Kuching, Malaysia, December 3-5, 2014. Proceedings »

Personalizing Web Search Results Based on Subspace Projection

Jingfei Li, Dawei Song, Peng Zhang, Ji-Rong Wen, Zhicheng Dou