Main » AIRS » 2014 » Information Retrieval Technology - 10th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2014, Kuching, Malaysia, December 3-5, 2014. Proceedings »

Name Disambiguation by Collective Classification

Zhongxiang Chen, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Lei Cao, Xueqi Cheng