Main » AIRS » 2014 » Information Retrieval Technology - 10th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2014, Kuching, Malaysia, December 3-5, 2014. Proceedings »

Revisiting the Evaluation of Diversified Search Evaluation Metrics with User Preferences

Fei Chen, Yiqun Liu, Zhicheng Dou, Keyang Xu, Yujie Cao, Min Zhang, Shaoping Ma