Main » CIKM » 2014 » Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014 »

SharkDB: An In-Memory Column-Oriented Trajectory Storage

Haozhou Wang, Kai Zheng, Jiajie Xu, Bolong Zheng, Xiaofang Zhou, Shazia Wasim Sadiq