Main » CIKM » 2014 » Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014 »

Maximizing Multi-scale Spatial Statistical Discrepancy

Weishan Dong, Renjie Yao, Chunyang Ma, Changsheng Li, Lei Shi, Lu Wang, Yu Wang, Peng Gao, Junchi Yan