Main » CLEF » 2014 » Working Notes for CLEF 2014 Conference, Sheffield, UK, September 15-18, 2014 »

USTB at INEX2014: Social Book Search Track

Bo-Wen Zhang, Xu-Cheng Yin, Xiao-Ping Cui, Jiao Qu, Bin Geng, Fang Zhou, Hong-Wei Hao