Main » ICMR » 2014 » International Conference on Multimedia Retrieval, ICMR '14, Glasgow, United Kingdom - April 01 - 04, 2014 »

Monte Carlo Sampling based Salient Region Detection

Tiancai Ye, Dongming Zhang, Guoqing Jin, Ke Gao, Xiaoguang Gu, Yongdong Zhang