Main » NTCIR » 2014 » Proceedings of the 11th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies, NTCIR-11, National Center of Sciences, Tokyo, Japan, December 9-12, 2014 »

The WHUTE System in NTCIR-11 RITE-VAL Task

Han Ren, Hongmiao Wu, Xiwen Tan, Pengyuan Wang, Donghong Ji, Jing Wan