Main » SIGIR » 2014 » The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014 »

Probabilistic text modeling with orthogonalized topics

Enpeng Yao, Guoqing Zheng, Ou Jin, Shenghua Bao, Kailong Chen, Zhong Su, Yong Yu