Main » SIGIR » 2014 » The 37th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR '14, Gold Coast , QLD, Australia - July 06 - 11, 2014 »

PAAP: prefetch-aware admission policies for query results cache in web search engines

Hongyuan Ma, Wei Liu, Bingjie Wei, Liang Shi, Xiuguo Bao, Lihong Wang, Bin Wang