Main » WWW » 2014 » 23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume »

Learning to predict trending queries: classification - based

Chi-Hoon Lee, Hengshuai Yao, Xu He, Su Han Chan, JieYang Chang, Farzin Maghoul