Main » WWW » 2014 » 23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume »

Tag propagation based recommendation across diverse social media

Deqing Yang, Yanghua Xiao, Yangqiu Song, Junjun Zhang, Kezun Zhang, Wei Wang