Main » WWW » 2014 » 23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume »

ACRec: a co-authorship based random walk model for academic collaboration recommendation

Jing Li, Feng Xia, Wei Wang, Zhen Chen, Nana Yaw Asabere, Huizhen Jiang