Main » WWW » 2014 » 23rd International World Wide Web Conference, WWW '14, Seoul, Republic of Korea, April 7-11, 2014, Companion Volume »

Discovering and learning sensational episodes of news events

Xiang Ao, Ping Luo, Chengkai Li, Fuzhen Zhuang, Qing He, Zhongzhi Shi