Main » WWWJ » 2014 » 2014 Volume 17 Issue 5 »

ELM _∗ : distributed extreme learning machine with MapReduce

Junchang Xin, Zhiqiong Wang, Chen Chen, LinLin Ding, Guoren Wang, Yuhai Zhao


Anthology ID:
DBLP:journals/www/XinWCDWZ14
Volume:
2014 Volume 17 Issue 5
Year:
2014
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1189–1204
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-013-0236-2
DOI:
10.1007/s11280-013-0236-2
DBLP:
journals/www/XinWCDWZ14
BibTeX:
Download