Main » WWWJ » 2014 » 2014 Volume 17 Issue 6 »

The min-dist location selection and facility replacement queries

Jianzhong Qi, Rui Zhang, Yanqiu Wang, Andy Yuan Xue, Ge Yu, Lars Kulik


Anthology ID:
DBLP:journals/www/Qi0WXYK14
Volume:
2014 Volume 17 Issue 6
Year:
2014
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1261–1293
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-013-0223-7
DOI:
10.1007/s11280-013-0223-7
DBLP:
journals/www/Qi0WXYK14
BibTeX:
Download