Main » AIRS » 2015 » Information Retrieval Technology - 11th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2015, Brisbane, QLD, Australia, December 2-4, 2015. Proceedings »

Large Scale Sentiment Analysis with Locality Sensitive BitHash

Wenhao Zhang, Jianqiu Ji, Jun Zhu, Hua Xu, Bo Zhang