Main » CIKM » 2015 » Proceedings of the 24th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2015, Melbourne, VIC, Australia, October 19 - 23, 2015 »

Sampling Big Trajectory Data

Yanhua Li, Chi-Yin Chow, Ke Deng, Mingxuan Yuan, Jia Zeng, Jia-Dong Zhang, Qiang Yang, Zhi-Li Zhang