Main » CLEF » 2015 » Working Notes of CLEF 2015 - Conference and Labs of the Evaluation forum, Toulouse, France, September 8-11, 2015 »

RUC-Tencent at ImageCLEF 2015: Concept Detection, Localization and Sentence Generation

Xirong Li, Qin Jin, Shuai Liao, Junwei Liang, Xixi He, Yujia Huo, Weiyu Lan, Bin Xiao, Yanxiong Lu, Jieping Xu