Main » ICMR » 2015 » Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015 »

People News Search via Name-Face Association Analysis

Yong Cheng, Zhixin Liu, Yun Zhao, Cheng Jin, Yuejie Zhang, Tao Zhang