Main » ICMR » 2015 » Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval, Shanghai, China, June 23-26, 2015 »

Zero-shot Image Categorization by Image Correlation Exploration

Lianli Gao, Jingkuan Song, Junming Shao, Xiaofeng Zhu, Heng Tao Shen