Main » WSDM » 2015 » Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2015, Shanghai, China, February 2-6, 2015 »

Semantic Matching in APP Search

Juchao Zhuo, Zeqian Huang, Yunfeng Liu, Zhanhui Kang, Xun Cao, Mingzhi Li, Long Jin