Main » WWW » 2015 » Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015 »

Open Domain Question Answering via Semantic Enrichment

Huan Sun, Hao Ma, Wen-tau Yih, Chen-Tse Tsai, Jingjing Liu, Ming-Wei Chang