Main » WWW » 2015 » Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web Companion, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015 - Companion Volume »

Topic-aware Social Influence Minimization

Qipeng Yao, Ruisheng Shi, Chuan Zhou, Peng Wang, Li Guo