Main » WWWJ » 2015 » 2015 Volume 18 Issue 2 »

Indexable online time series segmentation with error bound guarantee

Jianzhong Qi, Rui Zhang, Kotagiri Ramamohanarao, Hongzhi Wang, Zeyi Wen, Dan Wu


Anthology ID:
DBLP:journals/www/Qi0RWWW15
Volume:
2015 Volume 18 Issue 2
Year:
2015
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
359–401
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-013-0256-y
DOI:
10.1007/s11280-013-0256-y
DBLP:
journals/www/Qi0RWWW15
BibTeX:
Download