Main » WWWJ » 2015 » 2015 Volume 18 Issue 5 »

Mining streams of short text for analysis of world-wide event evolutions

Guangyan Huang, Jing He, Yanchun Zhang, Wanlei Zhou, Hai Liu, Peng Zhang, Zhiming Ding, Yue You, Jian Cao


Anthology ID:
DBLP:journals/www/HuangHZZLZDYC15
Volume:
2015 Volume 18 Issue 5
Year:
2015
Venue:
wwwjournals_journal
Pages:
1201–1217
URL:
https://doi.org/10.1007/s11280-014-0293-1
DOI:
10.1007/s11280-014-0293-1
DBLP:
journals/www/HuangHZZLZDYC15
BibTeX:
Download