Main » AIRS » 2016 » Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings »

Information Retrieval Technology - 12th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2016, Beijing, China, November 30 - December 2, 2016, Proceedings

Shaoping Ma, Ji-Rong Wen, Yiqun Liu, Zhicheng Dou, Min Zhang, Yi Chang, Wayne Xin Zhao