Main » CIKM » 2016 » Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016 »

DI-DAP: An Efficient Disaster Information Delivery and Analysis Platform in Disaster Management

Tao Li, Wubai Zhou, Chunqiu Zeng, Qing Wang, Qifeng Zhou, Dingding Wang, Jia Xu, Yue Huang, Wentao Wang, Minjing Zhang, Steven Luis, Shu-Ching Chen, Naphtali Rishe