Main » CIKM » 2016 » Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016 »

City-Scale Localization with Telco Big Data

Fangzhou Zhu, Chen Luo, Mingxuan Yuan, Yijian Zhu, Zhengqing Zhang, Tao Gu, Ke Deng, Weixiong Rao, Jia Zeng