Main » CIKM » 2016 » Proceedings of the 25th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2016, Indianapolis, IN, USA, October 24-28, 2016 »

Truth Discovery via Exploiting Implications from Multi-Source Data

Xianzhi Wang, Quan Z. Sheng, Lina Yao, Xue Li, Xiu Susie Fang, Xiaofei Xu, Boualem Benatallah