Main » ECIR » 2016 » Advances in Information Retrieval - 38th European Conference on IR Research, ECIR 2016, Padua, Italy, March 20-23, 2016. Proceedings »

Cold Start Cumulative Citation Recommendation for Knowledge Base Acceleration

Jingang Wang, Jingtian Jiang, Lejian Liao, Dandan Song, Zhiwei Zhang, Chin-Yew Lin